Gwnewch gais am wasanaethau Teleofal

  Ymgeisydd Cyntaf

  Teitl (gofynnol)

  MrMrsMsMissArall

  Enw Cyntaf (gofynnol)

  Cyfenw (gofynnol)

  Gelwir yn

  Llinell 1 y Cyfeiriad (gofynnol)

  Llinell 2 y Cyfeiriad (gofynnol)

  Cod post (gofynnol)

  Cyfeiriad e-bost (gofynnol)

  Rhif cartref (gofynnol)

  Rhif symudol

  Dyddiad geni (gofynnol)

  Beth yw eich iaith gyntaf? (gofynnol)

  Crefydd

  Ym mha iaith yr hoffech chi dderbyn gohebiaeth? (gofynnol)

  Enw darparwr y gwasanaeth ffôn: e.e. BT

  Pa lefel o wasanaeth sy’n ofynnol? (gofynnol)

  Cyswllt yn unigYmateb Symudol

  Cyswllt yn unig: Cymorth 24 awr dros y ffôn gan ein tîm cyswllt ymroddedig.

  Ymateb Symudol: Cymorth galw allan uniongyrchol gan ein wardeiniaid symudol cymwys.

  Hoffech chi’r wybodaeth mewn print bras neu braille? (gofynnol)

  HoffwnNa hoffwn

  Ydych chi neu’r ail ymgeisydd yn derbyn budd-daliadau?

  Ydw/ydyNac ydw/nac ydy

  Os felly, pa fudd-daliadau rydych yn eu derbyn?

  Manylion Meddygol yr Ymgeisydd Cyntaf

  Enw meddyg/Meddygfa (gofynnol)

  Cyfeiriad (gofynnol)

  Cod Post (gofynnol)

  Rhif ffôn

  Rhif ffôn y tu allan i oriau

  Cyflyrau Meddygol yr Ymgeisydd Cyntaf

  I’n helpu i gynnig gwasanaeth o ansawdd da, rhowch fanylion unrhyw Gyflyrau Meddygol fel y gallwn sicrhau eich bod chi a’r ail ymgeisydd yn cael y cymorth rydych ei angen.

  Cardiofasgwlaidd

  Cyflwr y GalonAnginaProblemau cylchredegPwysedd gwaed uchelPwysedd gwaed iselStrôc

  Cyflyrau Meddygol

  CanserDiabetesEpilepsiAnhwylderau gwaedArthritisOsteoporosis

  Anadlol

  AsthmaAnawsterau’n anadluBroncitisOcsigen gartref

  Synhwyraidd

  Yn ddallYn rhannol ddallYn hollol fyddarCymorth clywMudYn drwm eich clywCanolbwyntio gwaelAnawsterau dysguColli cofPryderAnawsterau lleferydd

  Symudedd

  Hanes o gwympoSymudedd gwaelDefnyddio cymhorthion

  Arall, rhowch fanylion

  Dywedwch wrthym am unrhyw bresgripsiynau rydych yn eu cymryd, e.e. warffarin.

  Presgripsiynau

  Ail Ymgeisydd (optional)

  Teitl

  MrMrsMsMissArall

  Enw Cyntaf (gofynnol)

  Cyfenw (gofynnol)

  Gelwir yn

  Dyddiad geni (gofynnol)

  Perthynas (gofynnol)

  Cyfeiriad e-bost (gofynnol)

  Ymateb Symudol (gofynnol)

  Manylion Meddygol yr ail ymgeisydd (if applicable)

  Enw meddyg/Meddygfa

  Cyfeiriad

  Cod Post

  Rhif ffôn

  Rhif ffôn y tu allan i oriau

  Cyflyrau Meddygol yr ail ymgeisydd (if applicable)

  I’n helpu i gynnig gwasanaeth o ansawdd da, rhowch fanylion unrhyw Gyflyrau Meddygol fel y gallwn sicrhau eich bod chi a’r ail ymgeisydd yn cael y cymorth rydych ei angen.

  Cardiofasgwlaidd

  Cyflwr y GalonAnginaProblemau cylchredegPwysedd gwaed uchelPwysedd gwaed iselStrôc

  Cyflyrau Meddygol

  CanserDiabetesEpilepsiAnhwylderau gwaedArthritisOsteoporosis

  Anadlol

  AsthmaAnawsterau’n anadluBroncitisOcsigen gartref

  Synhwyraidd

  Yn ddallYn rhannol ddallYn hollol fyddarCymorth clywMudYn drwm eich clywCanolbwyntio gwaelAnawsterau dysguColli cofPryderAnawsterau lleferydd

  Symudedd

  Hanes o gwympoSymudedd gwaelDefnyddio cymhorthion

  Arall, rhowch fanylion

  Dywedwch wrthym am unrhyw bresgripsiynau rydych yn eu cymryd, e.e. warffarin.

  Presgripsiynau

  Manylion Ymwelwyr

  Rhowch fanylion ynghylch ymweliadau cartref rheolaidd neu wasanaethau a dderbynnir e.e. Nyrs, gofal cartref.

  Math o ymwelydd

  Rhif ffôn

  Enw

  Manylion y Perthynas Agosaf / Deiliad Allwedd

  Rhowch fanylion deiliaid allwedd a/neu bobl gyswllt y gallwn eu ffonio ar eich rhan os bydd galwad brys.

  Teitl (gofynnol)

  MrMrsMsMissArall

  Enw cyntaf (gofynnol)

  Cyfenw (gofynnol)

  Perthynas (gofynnol)

  Dyddiad geni (gofynnol)

  Llinell 1 y Cyfeiriad (gofynnol)

  Llinell 2 y Cyfeiriad (gofynnol)

  Cod Post (gofynnol)

  Rhif ffôn cartref

  Rhif ffôn symudol

  Rhif ffôn gwaith

  Dewis iaith/ Iaith gyntaf (gofynnol)

  Deiliad allwedd (gofynnol)

  YdwNac ydw

  Manylion y Perthynas Agosaf / Deiliad Allwedd (optional)

  Rhowch fanylion deiliaid allwedd a/neu bobl gyswllt y gallwn eu ffonio ar eich rhan os bydd galwad brys.

  Teitl

  MrMrsMsMissArall

  Enw cyntaf

  Cyfenw

  Perthynas

  Dyddiad geni

  Llinell 1 y Cyfeiriad

  Llinell 2 y Cyfeiriad

  Cod Post

  Rhif ffôn cartref

  Rhif ffôn symudol

  Rhif ffôn gwaith

  Dewis iaith/ Iaith gyntaf

  Deiliad allwedd

  YdwNac ydw

  Manylion y Perthynas Agosaf / Deiliad Allwedd (optional)

  Rhowch fanylion deiliaid allwedd a/neu bobl gyswllt y gallwn eu ffonio ar eich rhan os bydd galwad brys.

  Teitl

  MrMrsMsMissArall

  Enw cyntaf

  Cyfenw

  Perthynas

  Dyddiad geni

  Llinell 1 y Cyfeiriad

  Llinell 2 y Cyfeiriad

  Cod Post

  Rhif ffôn cartref

  Rhif ffôn symudol

  Rhif ffôn gwaith

  Dewis iaith/ Iaith gyntaf

  Deiliad allwedd

  YdwNac ydw

  Gwybodaeth am yr eiddo

  A oes gennych allwedd ddiogel (gofynnol)

  OesNac oes

  Y math o eiddo (gofynnol)

  ByngaloFflat

  Mae’r eiddo (gofynnol)

  Wedi’i feddiannu gan y PerchennogWedi’i rentu gan y CyngorWedi’i rentu yn breifatTŷ wedi rhentu gan Gymdeithas DaiArall

  Oss gennych anifail anwes yn eiddo? (gofynnol)

  OesNac oes

  Os Oes, dywedwch

  Oes gennych linell ffôn sy’n gweithio? (gofynnol)

  OesNac

  Oes gennych soced plwg trydan yn agos at eich llinell ffôn (o fewn 1 metr)? (gofynnol)

  OesNac oes

  Rhagor o wybodaeth

  Sut y clywsoch chi am Teleofal Caerdydd? (gofynnol)

  Ffrind/ CymydogYsbytyGwefanMeddygfaPapur NewyddArall

  Arall (nodwch):

  Hoffech chi roi unrhyw wybodaeth ychwanegol i ni?

  Skip to content

  © Telecare Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd