Teleofal

O
£3.60* yr wythnos yn unig.

Dewch yn gwsmer Teleofal Caerdydd

Pan ddewch yn gwsmer Teleofal Caerdydd, cewch larwm crogdlws ac uned ymateb y gallwch eu defnyddio i gysylltu â ni os ydych yn cael trafferthion.

Mae ein gwasanaeth Larwm Teleofal yn helpu llawer o gyplau, a’r bobl hynny sy’n byw ar eu pen eu hunain. Mae symlrwydd wrth galon ein gwasanaeth larwm Teleofal 24-7, gan alluogi cwsmeriaid ledled Caerdydd i fod yn hyderus ac yn ddiogel yn eu cartrefi.
Mae gennym dîm unigryw o Wardeiniaid Symudol cymwys iawn all eich helpu gyda’r un offer codi ac mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ei ddefnyddio.

Boed yn berson hŷn, yn agored i niwed neu’n anabl, gall y Wardeiniaid Symudol ddod i’ch helpu’n uniongyrchol – gallant eich codi ar ôl cwympo, rhoi cymorth cyntaf neu aros gyda chi nes i gymorth ychwanegol gyrraedd, unrhyw le yn y ddinas, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Mae wedi ymdrin â 254,654 o alwadau
Roedd 95,367 ohonynt yn rhai brys
Atebwyd 97% o alwadau brys o fewn 60 eiliad

Sut mae’n gweithio?

Pan fyddwch yn dod yn gwsmer Teleofal Caerdydd, byddwn yn darparu larwm gwddf ac uned seinydd ymateb i chi. Os byddwch yn cael eich hun mewn anhawster, gallwch bwyso’r botwm ar y larwm gwddf neu’r seinydd a siarad yn uniongyrchol â’n tîm trwy’r seinydd ar yr uned. Bydd y tîm yn cymryd camau ar unwaith i’ch helpu, ac mae’n gweithredu 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Gall ein tîm weithredu trwy:

cysylltu ag aelod o’r teulu, un o’ch perthnasau agosaf neu ofalwr,
hysbysu’r gwasanaethau brys megis y frigâd dân a’r gwasanaeth ambiwlans,
anfon ein Hymatebydd Symudol yn uniongyrchol i’ch eiddo i’ch cynorthwyo.

Mae gennym dîm unigryw o Ymatebwyr Symudol tra chymwys sy’n gallu eich helpu gyda’r un offer codi ag mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn eu defnyddio.

Darllenwch sut mae Teleofal yn gallu eich helpu gartref a pha becynnau offer sydd ar gael.

Gwnewch Gais Nawr

Yn ddiogel yn eich cartref

Mae gennym dîm unigryw o Wardeiniaid Symudol cymwys iawn all eich helpu gyda’r un offer codi ac mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ei ddefnyddio.

Boed yn berson hŷn, yn agored i niwed neu’n anabl, gall y Wardeiniaid Symudol ddod i’ch helpu’n uniongyrchol – gallant eich codi ar ôl cwympo, rhoi cymorth cyntaf neu aros gyda chi nes i gymorth ychwanegol gyrraedd, unrhyw le yn y ddinas, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Sut mae ein cynhyrchion yn gweithio yn eich cartref
Atebwyd 95% o alwadau brys o fewn 60 eiliad
Cynhaliwyd dros 98% o’r gosodiadau nad ydynt yn rhai brys o fewn 15 ddiwrnod.
Osgoi cost o £869,667.42 i Wasanaeth Ambiwlans Cymru

Ffoniwch 02920 537080 i drefnu sgwrs gyfeillgar neu ymweliad tŷ

Faint mae Teleofal Caerdydd yn ei gostio?

Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo’n llawn i ddarparu gwasanaethau rhagorol ar gyfer preswylwyr Caerdydd. Mae Teleofal Caerdydd yn un o’r gwasanaethau gwerth gorau o’i fath yng Nghymru ac mae’n cael ei adolygu’n flynyddol. Y cyfan sydd angen ei wneud yw dewis lefel y gwasanaeth a’r pecyn offer (dolen) sy’n fwyaf addas i chi.

Pecyn 1

GWASANAETH CYSWLLT

£3.60yr wythnos

Am ddim ond £3.60 yr wythnos gallwch gofrestru i gael cymorth 24 awr trwy bwyso botwm. Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnwys:

Cymorth 24 awr dros y ffôn gan ein tîm cyswllt ymroddedig

Ymateb 24 awr cyflym i unrhyw alwad a achosir gan drallod

Bydd y tîm cyswllt yn cysylltu â’ch perthynas, eich gofalwr neu’r gwasanaethau brys

 

 

Pecyn 2

GWASANAETH CYSWLLT A WARDEINIAID

£6.43yr wythnos

Dim ond £6.43 yr wythnos yw cost ein gwasanaeth mwyaf poblogaidd. Fe gewch:

Cymorth ar alw uniongyrchol gan ein Wardeiniaid Symudol hyfforddedig.

Cymorth 24 awr dros y ffôn gan ein tîm cyswllt

Wardeiniaid Symudol cymorth cyntaf cymwys

Dim cyfyngiad ar nifer yr ymweliadau warden

Ar gael 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn

Ateb eich cwestiynau

Gallwch glicio ar y blychau cwestiwn isod i’w hehangu a chael rhagor o wybodaeth.

Bydd cost yr offer a’r monitro dilynol yn wahanol, gan ystyried y ffactorau canlynol;

 • Os ydych yn derbyn unrhyw fudd-dal sy’n seiliedig ar brawf modd
 • Os oes gennych god hyrwyddo a ddyfynnwyd
 • Os ydych wedi gofyn i Wasanaethau Cymdeithasol ariannu cost yr offer
 • Lefel y gwasanaeth a ofynnwyd amdano, £3.60 yr wythnos ar gyfer Contract yn Unig a £6.43 yr wythnos ar gyfer Ymateb Symudol

Pob tro y bydd y larwm yn canu neu’n galw’r ganolfan reoli, caiff galwad ei chreu a bydd eich cyflenwr ffôn yn codi’r gyfradd leol amdani. Byddai’r galwadau hyn yn ymddangos ar eich bil. Am ragor o eglurhad gofynnwch i’r Swyddog Cysylltu ac Asesu pan fydd ar y safle, neu ffoniwch ein swyddfa ar 029 20 537080. Caiff taliadau eu gwneud dros gyfnod o 49 wythnos.

Mae’r newidiadau’n golygu y byddwn yn rhoi gwybod yn awtomatig i’ch perthynas agosaf, perthynas agos, neu ffrind dynodedig yn y sefyllfaoedd canlynol:

 • Pan fydd Warden Symudol neu’r gwasanaethau brys yn galw arnoch mewn argyfwng wedi’i gadarnhau, e.e. cwymp.  Bydd y gweithredwr yn esbonio’r sefyllfa a’ch statws presennol, er enghraifft os ydych gartref neu yn yr ysbyty.
 • Os byddwch yn actifadu eich larwm ond nad ydych yn gallu dweud wrthym beth sydd wedi digwydd, neu pa gymorth sydd ei angen arnoch ac nid yw ein gweithredwr yn credu y bydd Warden Symudol yn gallu eich cyrraedd o fewn 45 munud, bydd y gweithredwr yn esbonio’r sefyllfa i’ch cyswllt.

Os ydych yn hapus gyda’r newid hwn nid oes angen i chi wneud unrhyw beth.

 

Ond, os nad ydych chi neu’ch cysylltiadau penodol yn dymuno i’r newidiadau hyn fod yn berthnasol i chi, neu os nad ydynt am i ni gysylltu â nhw ar adegau penodol o’r dydd, rhaid cysylltu â’r Tîm Gofal Cwsmeriaid ar 02920537080 fel y gallwn gofnodi’r penderfyniad i optio allan o’r newidiadau.

 

Mae rhai newidiadau eraill, ond nid oes angen i chi wneud unrhyw beth am y rhain:

 • Os caiff eich larwm ei actifadu a bod Warden Symudol yn mynd atoch a gweld eich bod yn cysgu, bydd yn penderfynu a oes angen cymorth arnoch. Os nad oes angen cymorth arnoch, bydd yn gadael yr eiddo heb eich deffro. Os oes angen cymorth arnoch, bydd yn eich deffro’n dawel cyn rhoi cymorth.
 • Gallwn roi gwybod i’ch cysylltiadau dynodedig mewn sefyllfaoedd nad ydynt yn rhai brys, er enghraifft, os ydym yn pryderu am eich lles, newidiadau yn eich ymddygiad, dirywiad yn eich lles, neu ar eich cais.

Telerau ac amodau llawn

Gallwch wisgo’r crogdlws unrhyw le yn eich cartref, gan gynnwys yn yr ystafell ymolchi. Er bod y crogdlws yn gwrthsefyll dŵr, nid yw’n llwyr allu dal dŵr, felly gofynnwn i chi beidio â’i drochi yn y bath.

Mae’r crogdlws wedi’i ddylunio i’w ddefnyddio yn y tŷ yn unig. 50 metr yw pellter arferol y grogdlws; lleiheir hyn ychydig pan rydych y tu mewn i’ch cartref. Cwblheir prawf pellter ar y safle.

Peidiwch ag ofni os byddwch yn gwasgu botwm y crogdlws ar ddamwain. Byddwch yn clywed y Gweithredwr yn gofyn “ydych chi’n iawn”, cadarnhewch eich bod chi’n iawn, a’ch bod chi wedi gwasgu’r crogdlws ar ddamwain. Peidiwch ag ofni os byddwch yn codi camrybudd, mae’r ganolfan fonitro bob amser yn hapus i glywed gennych. Mae codi larwm yn gweithredu fel prawf defnyddiol ar gyfer eich cartref.

Mae clicied bateri isel awtomatig a fydd yn anfon galwad hysbysu trwy uned y cartref i’r ganolfan fonitro pan fydd y bateri yn isel.

Nac ydy, mae’n berffaith ddiogel i ddefnyddio cymhorthion clyw a/neu reolyddion calon. Ni fydd hyn yn ymyrryd â phellter y radio.

Dylech, a wnewch chi ddweud wrth Teleofal Caerdydd os byddwch yn newid cyflenwyr ffôn fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion. Yn y gorffennol mae problemau wedi codi pan fo gweithredwyr telathrebu penodol yn gwella eu rhwydweithiau ac mae hyn wedi cael effaith andwyol ar yr offer. Os oes gennym yr wybodaeth ddiweddaraf am eich cyflenwr ffôn, gallwn eich hysbysu ac o bosibl gywiro unrhyw broblemau.

Yn bendant, dylech roi gwybod i ni am unrhyw newid yn eich amgylchiadau personol/manylion. Mae’n bwysig bod gennym yr wybodaeth ddiweddaraf am eich Meddyg Teulu, perthynas agosaf, gwybodaeth feddygol er mwyn i ni allu cysylltu ag aelodau o’r teulu ar unwaith a sicrhau, os bydd rhaid galw’r gwasanaethau brys, bod yr holl wybodaeth sydd ganddynt yn gywir.

Byddwn yn rhoi crogdlws arall i chi am £40; bydd hyn yn flaenoriaeth.

Ffoniwch ni ar 02920 537080 i roi gwybod i ni am y manylion yr hoffech eu newid.

Oes. Pan fyddwch chi’n symud, yn syml, tynnwch y system o’r plwg a’n ffonio ni ar 02920 537080. Dywedwch wrthym eich cyfeiriad newydd, eich rhifau ffôn ac unrhyw newidiadau i fanylion deiliaid allweddi. Yna byddwn yn ymweld â’ch tŷ i ailosod yr uned am ddim.

Os bydd y pŵer trydanol yn methu, bydd y batri sydd yng ngwaelod yr uned yn cadw’r system i fynd.

Cewch gael hyd at 32 o synwyryddion (yn dibynnu ar yr uned). Cysylltwch â’r tîm i gael cyngor.

Blwch allwedd diogel yw blwch diogel bach sydd wedi’i osod ar y tu allan i’ch cartref sy’n storio hyd 3 allwedd. Mae eich ymatebwyr yn defnyddio cod i’w agor, fel nad oes angen iddynt gadw eich allweddi gyda nhw trwy’r amser. Bydd eich rhif cod yn cael ei gadw yn ddiogel yn y ganolfan fonitro.

Gwnewch y canlynol:

 • Gwisgwch eich crogdlws trwy’r amser.
  Rhowch brawf ar uned eich cartref a’ch crogdlws yn rheolaidd
 • Cysylltwch yr uned cartref i’r soced pŵer a’r ffôn o’r prif gyflenwad bob amser.
 • Glanhewch unrhyw lwch oddi ar yr uned cartref/crogdlws gyda lleian meddal a’i wlychu gyda glanhawr ysgafn os bydd angen.

 

Peidiwch ag:

 • Peidiwch â rhoi’r uned cartref mewn dŵr neu hylifau eraill.
 • Peidiwch â chysylltu ceblau ac eithrio’r rhai a roir gyda’r uned cartref.
 • Peidiwch â symud yr uned cartref o’r lleoliad lle y’i gosodwyd yn wreiddiol.
 • Peidiwch â symud gwrthrychau’n agos at yr uned cartref sy’n gallu; creu llawer o sŵn neu wres neu sydd wedi eu gwneud o fetel fel teledu, radios, peiriannau golchi dillad, microdonnau, llwybryddion, ffonau symudol, gliniaduron ac ati.
Skip to content

© Telecare Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd