Gweithiwr proffesiynol

Gweithio gyda Theleofal Caerdydd

Pan fyddwch yn gweithio gyda’n tîm, gallwch fod yn dawel eich meddwl eich bod yn delio â staff gofalgar, cydwybodol a phroffesiynol. Rydym yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn tra’n defnyddio Gofal sydd wedi’i Seilio ar Dechnoleg ac yn gweini prydau poeth o ansawdd da.

Mae ein hadran wedi ei lleoli mewn Canolfan Derbyn Larymau Categori 1 sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau mewn amgylchedd saff a diogel. Gallwn ddarparu amrywiaeth o wasanaethau megis: Galwadau y tu allan i oriau, atgyweiriadau tai, Atebion i Weithio Unigol a Chyfleusterau Monitro Larymau.

Telecare Man

Adfer mewn Trychinebeb

Gallwn ddarparu datrysiad er mwyn adfer trychineb yn ddiogel, yn gyflym ac yn effeithiol er mwyn cynnal neu ailddechrau’n gyflym swyddogaethau gwasanaeth critigol. Os yw hwn yn fater yr hoffech chi drafod ymhellach cysylltwch â ni

Atgyfeiriadau

Cwblhewch y ffurflen atgyfeirio fel gall y tîm ei hadolygu a chysylltwch â hwy. Os yw’r atgyfeiriad yn un brys i helpu’r unigolyn i gael ei ryddhau o’r ysbyty, gellir nodi hyn er mwyn sicrhau bod y tîm yn rhoi blaenoriaeth i’r broses atgyfeirio. Mae’r tîm yn glynu wrth ganllawiau caeth y TSA er mwyn sicrhau ein bod yn cynnal ein hachrediad er mwyn sicrhau mai ein cwsmeriaid yw’r flaenoriaeth.

Galwadau lles

Mae Teleofal Caerdydd eisoes yn darparu archwiliadau lles a galwadau i amrywiaeth o letyau gwarchod ledled Caerdydd. Mae’r gwasanaeth hwn yn eich helpu i gadw mewn cysylltiad â defnyddwyr eich gwasanaeth pe na bai rheolwr ar y safle ar gael.

Sut y gallwn helpu eich cleientiaid

Gall Teleofal Caerdydd a Phryd ar Glud gael mynediad at ac adolygu meini prawf ar gyfer pob unigolyn a gaiff ei atgyfeirio. Gall ein staff cymwys ganfod yr ateb gorau posibl i sicrhau bod anghenion eich cleientiaid yn cael eu diwallu.

Mae Teleofal Caerdydd yn unigryw gan ei fod yn darparu gwasanaeth Ymateb Symudol 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn gan ddarparu gwasanaeth cymorth cyntaf yn eich cartref eich hun.

Nid yn unig y mae ein gwasanaeth Pryd ar Glud yn darparu pryd bwyd maethlon, ond mae hefyd yn cynnig rhyngweithio cymdeithasol a gwiriad ynghylch lles gofal.

© Telecare Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd