Pryd ar Glud

Meals
Prydau bwyd o £5.09*
y diwrnod

Prydau poeth, maethlon

Rydyn ni’n cyflenwi prydau poeth, maethlon sy’n addas ar gyfer amrywiaeth o ddietau a chyflyrau.

Bydd aelod o dîm Pryd ar Glud yn hapus i roi’r pryd ar blât i chi.

Mae ein gyrwyr ymroddedig yn datblygu perthynas barchus â chleientiaid.

Maent yn wyneb croesawgar a chyfarwydd, ac mewn rhai achosion, maent yn gyswllt i’r cleientiaid â’r byd y tu allan.

Yn eich helpu i barhau i fyw’n annibynnol yn eich cartref

Mae ein tîm Pryd ar Glud yn cynnig prydau poeth a maethlon i gwsmeriaid ledled y ddinas a gallwch hunangyfeirio at y gwasanaeth neu gall teulu, ffrindiau a chymdogion gyfeirio pobl heb orfod cysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae’r gwasanaeth fforddiadwy hwn yn gwasanaethu pobl o bob oed a gallwch archebu prydau unigol, o bryd i’w gilydd, neu mor aml ag yr hoffech eu derbyn.

A yw’r gwasanaeth hwn ar gael i bawb?

Os ydych yn bodloni un o’r meini prawf canlynol, gallwch fanteisio ar y gwasanaeth;

 • Rydych yn cael trafferth i baratoi pryd o fwyd yn ddiogel.
 • Ddim yn gallu siopa am fwyd.
 • Yn agored i hunan-esgeulustod neu yn bwyta deiet amhriodol heb y gwasanaeth.
 • Ag anabledd meddwl neu gorfforol.
 • Angen cymorth gan eich bod yn gwella yn dilyn salwch neu gyfnod yn yr ysbyty; salwch neu wyliau gofalwr, neu brofedigaeth.
Mae 95%
o’n cwsmeriaid yn cytuno bod y gwasanaeth wedi eu helpu i barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi.

Sut i ddechrau defnyddio Pryd ar Glud

Mae gennym broses atgyfeirio syml. Mae nifer o gwsmeriaid eisoes yn mwynhau manteision prydau bwyd a gaiff eu cludo i’w cartrefi.

Gall unigolion hunanatgyfeirio.
Gall teuluoedd gyfeirio eu hanwyliaid.
Gall gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr iechyd proffesiynol atgyfeirio cleientiaid.

Defnyddiwch y ddolen isod i gofrestru.
Fel arall, os yw’n well gennych, gallwch sganio ac e-bostio neu argraffu a phostio ffurflen gais atom.

Roedd 80% o'n holl ymatebwyr yn teimlo'n llai unig
Mae 91% o'n holl ymatebwyr yn teimlo'n hapusach
Mae 97% o'n holl ymatebwyr yn teimlo bod eu bywyd yn haws
Mae 94% o'n holl ymatebwyr yn teimlo'n fwy diogel yn gwybod bod rhywun yn cadw llygad arnynt

Pa mor fodlon ydych chi gyda’r gyrrwr

Yn fodlon iawn
Yn fodlon
Yn weddol fodlon
Ddim yn fodlon
Meals on Wheels

Ateb eich cwestiynau

Mae Pryd ar Glud ar gael i bob trigolyn yng Nghaerdydd a rhannau dwyreiniol Bro Morgannwg gan gynnwys Dinas Powys, Sili, Llandochau, Penarth a Gwenfô ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf.

Gall cwsmeriaid gael eu hatgyfeirio gan deulu, ffrindiau, cymdogion, neu weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol a rhaid iddynt fodloni’r meini prawf canlynol:

 • Yn cael trafferth paratoi pryd
 • Ddim yn gallu siopa am fwyd
 • Mae ganddynt anabledd
 • Diffyg prydau maethlon
 • Wedi cael eu rhyddhau o’r ysbyty yn ddiweddar

Os hoffech fanteisio ar y gwasanaeth, gallwch naill ai gwblhau’r rhaglen Pryd ar Glud (808kb PDF) dolen yn agor mewn ffenestr newydd neu ein ffonio’n uniongyrchol ar 029 2053 7080.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i llenwi i:
Gwasanaethau 24/7, Tŷ Willcox, Dunleavy Drive, Caerdydd, CF11 0BA

Mae ein gwasanaeth cymunedol fforddiadwy yn costio cyn lleied â £5.09 am bryd o fwyd. Mae hyn yn cynnwys cludiant am ddim a gwiriad lles.

 • £5.09 – Pryd yn unig
 • Prif bryd a phwdin – £5.88

 

Cwsmeriaid Eastern Vale:

 • Pryd yn unig – £6.08
 • Prif bryd a phwdin – £7.07

Gallwn ddosbarthu i bob cyfeiriad yng Nghaerdydd a rhannau dwyreiniol Bro Morgannwg gan gynnwys Dinas Powys, Sili, Llandochau, Penarth a Gwenfô 7 diwrnod yr wythnos gan gynnwys gwyliau banc.

Dosberthir prydau’n dwym ac yn barod i’w bwyta rhwng 11.30am a 2pm. Ni allwn roi union amseroedd y dosbarthu i chi, ond yn gyffredinol byddwn gyda chi tua’r un amser pob dydd.

Rydyn ni’n hoffi rhoi’r rhyddid i’n cwsmeriaid ddewis pryd a pha mor aml rydych chi’n cael ein prydau bwyd. Gallwch ddewis a dethol pan fyddwch am gael y gwasanaeth, os ydych am newid eich prydau o un wythnos i’r llall mae hyn yn hollol iawn. Os hoffech ganslo neu newid eich prydau bwyd, rhowch wybod i ni erbyn 10am y diwrnod cynt er mwyn rhoi digon o rybudd i’r tîm.

Byddwn ni’n anfon bil atoch am y prydau rydych chi wedi’u cael, rhaid talu pob 4 wythnos. Gallwch dalu drwy:

 • Ddebyd uniongyrchol
 • Taliadau cerdyn credyd neu ddebyd.
 • Taliadau ar-lein, neu
 • Archeb Bost.

Rydym yn falch iawn o ansawdd ac amrywiaeth ein prydau cytbwys, maethlon sy’n cydymffurfio â chanllawiau cenedlaethol arlwyo llym. Mae gennym ddewis eang o brydau sy’n addas ar gyfer dewisiadau dietegol, alergeddau a dewisiadau crefyddol. Mae ein bwydlen yn ailadrodd bob pedair wythnos. Os oes angen, gallwn greu dewislen sydd ond yn ateb eich anghenion chi yn unig. Rydym yn diweddaru ein bwydlen ddwywaith y flwyddyn, yn y gaeaf ac yn yr haf.

Os yw ein gyrrwr yn ceisio cludo eich pryd bwyd ond heb lwc, byddant yn naturiol yn pryderu am eich diogelwch. Byddant yn hysbysu’r Swyddfa a fydd yn ceisio cysylltu â theulu, ffrindiau neu gymdogion.

Mae’n bwysig bod eich bwyd yn ddiogel i’w fwyta. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid cadw prydau bwyd ar y tymheredd cywir.

Ni all ein gyrwyr Pryd ar Glud adael eich pryd poeth oni bai eich bod gartref i’w dderbyn gan na fyddai’n ddiogel i wneud hynny. Mae perygl y gallai’r pryd bwyd gael ei adael am nifer o oriau ar y tymheredd anghywir, neu yr aflonyddir ag ef.

O gludo bwyd yn rheolaidd, mae aelodau’r tîm Pryd ar Glud yn dod i adnabod eu cleientiaid yn dda iawn. Os sylwn ni bod rhywbeth o’i le, yna gallwn wneud rhywbeth i helpu.

Mae ein staff wedi’u hyfforddi i ofalu am bobl hŷn ac wedi cael hyfforddiant arbenigol ynghylch ymwybyddiaeth o dementia. Mae pob aelod o’r tîm Pryd ar Glud wedi pasio gwiriad cofnod yr heddlu a byddan nhw bob amser yn gwisgo eu bathodyn adnabod a’u gwig gwaith.

Os na fyddwch yn dod at y drws, neu os na fyddwch yn y tŷ pan ddeuwn i gludo’r pryd bwyd, byddwn yn cysylltu â’ch teulu, eich ffrindiau neu’ch cymdogion i wneud yn siŵr eich bod chi’n iawn.
Yn achlysurol, rydym yn dod o hyd i’n cleientiaid ar ôl iddynt gwympo neu ar ôl cael damwain. Os digwydd hyn, bydd ein tîm yn aros gyda chi nes bod help yn cyrraedd.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r gwasanaethau brys a safonau masnach. Os yw’r tîm yn pryderu am eich diogelwch, mae gennym gysylltiadau cyfredol yn eu lle fel y gallwn gyfeirio unrhyw faterion at y tîm cywir.

Mae’r tîm Pryd ar Glud yn gweithio gyda Teleofal Caerdydd sydd ag amrywiaeth o synwyryddion a larymau i wneud i chi deimlo’n fwy diogel yn eich cartref eich hun.

Diogelwch Bwyd

Rydym yn prynu prydau bwyd wedi’u rhewi o safon uchel gan ein cyflenwr, apetito. Mae’r prydau hyn yn cael eu rhewi ac yn cael eu hadfywio yng Nghanolfan Dydd y Tyllgoed.  Cant eu cadw mewn bocsys poeth neu fagiau cludo wedi’u cynhesu ar y daith i’n cwsmeriaid.

Fel rhan o’n prosesau diogelwch bwyd llym, mae aelodau o’n tîm yn cynnal nifer o wiriadau monitro dyddiol. Mae llawer o’r rhain yn wiriadau sy’n cael eu dogfennu, fel yr oergell a’r rhewgell, a gwirio tymheredd bwyd wedi’i goginio. Mae aelodau ein tîm yn cael hyfforddiant fel eu bod yn deall pwysigrwydd y gwiriadau hyn. Maent hefyd wedi cael eu hyfforddi ynghylch pa gamau sy’n rhaid iddynt eu cymryd os yw’r darlleniad y tu allan i derfynau derbyniol y gwiriad. Archwilir y gwiriadau hyn yn rheolaidd i sicrhau bod ein gwasanaeth o’r safon uchaf.

Gwybodaeth bellach a dolenni:
gwybodaeth am ddiogelwch bwyd apetito

Food Hygiene Rating - 5

Mwy na dim ond pryd o fwyd

Bydd ein tîm cyfeillgar yn cludo prydau yn ofalgar a byddant yn fodlon rhoi’r bwyd ar blât i chi. Nid gwasanaeth cludo bwyd yn unig mo hwn; mae’n cynnig rhyngweithio cymdeithasol ac yn gofalu am eich lles hefyd.

Os oes gan ein gyrwyr unrhyw bryderon efallai y byddant yn penderfynu eich cyfeirio at ein tîm Gwasanaeth Byw’n Annibynnol Cyngor Caerdydd a all helpu gyda phob math o anghenion. Mae’r tîm hefyd yn gweithio’n agos gydag amrywiaeth o bartneriaid gan gynnwys yr heddlu, Age Connects a Gofal a Thrwsio.

Bwyd i grwpiau

Wyddech chi fod tîm Pryd ar Glud Cyngor Caerdydd eisoes yn darparu bwyd i 5 clwb cinio yng Nghaerdydd? Cysylltwch â’n tîm i drafod yr opsiynau os ydych yn ystyried sefydlu clwb cinio.

Cludir bwyd mewn cynwysyddion aml-ddogn i’ch clwb neu wasanaeth dydd, neu os yw’n well gennych gallwch gasglu prydau bwyd yn uniongyrchol o Ganolfan Ddydd y Tyllgoed.

Mae gennym ddewis eang o fwyd i’ch grŵp, gan gynnwys dewisiadau arbenigol kosher, Asiaidd, halal, Caribïaidd a bwyd Orllewin India.

Cysylltwch â’r tîm isod i wneud ymholiad.

Cysylltwch â Phryd ar Glud

  Skip to content

  © Telecare Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd